Cytomel (T3) Cytomel T3 Results DBHGH HGH Supplement Jintropin Somatropin Jintropin 10iu Hygetropin HGH for Sale Hygetropin 8iu Kigtropin 10iu Kigtropin HGH Dosage Cialis Oryginalny Viagra Oryginalna Sprzedam Oryginalna Levitra ED Trial Pack Generic Cialis Generyczny 20 mg Viagra Generyczna 100mg Levitra Generyczna Oryginalna Viagra Propecia 1mg Propecia Skutki Uboczne
Horsens Skolebio
Horsens Skolebio
Næste film

Kidnapning da.tale 81 min.
Fredag  14-12-2018
kl. 16.00 (81 min.)

Hvem er vi?

Horsens Skolebio er en selvstændig forening, som har til formål at vise gode og spændende kvalitetsfilm til rimelige priser for børn og unge.

Man bliver medlem, når man køber et medlemskab på 5 forestillinger. Forældre har også mulighed for at købe medlemskab. Horsens Skolebio er aktiv i DABUF (Danske børne – og ungdomsfilmklubber) sammen med 80 andre filmklubber i Danmark.

Der er skolebiopersonale til stede ved hver forestilling, og vi følger børnene på plads. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Generalforsamling mandag d. 3. juni 2019 kl. 18.00 på Bankagerskolen

Bestyrelsen består af:
Elisabeth Bruun (formand) 

Anne-Mette Lund (kasserer) 

Kirsten Bille 

Birgitte Danielsen

Annette Rosenkilde (minibio) 

Marianne Wang (næstformand)

Revisor: Gregers Hartmann-Petersen

DU SKAL IKKE RINGE TIL MEGASCOPE

Ring 40798942, når du skal have fat i skolebio 
Telefonen er åben fra 16-20 indtil uge 39 og derefter kun på spilledage.  

 

Vedtægter for Horsens Skolebio § 1. Navn. Klubbens navn er: Horsens Skolebio. En filmklub for børn og unge. Klubbens hjemsted er: Horsens Kommune. Megascope. §2. Formål. Filmklubbens formål er at samle medlemmer til forevisning af film, der er særligt egnede for børn og unge. Filmklubben arbejder for udbredelse og kendskab til film og billeder, så børn og unge aktivt og kreativt kan arbejde videre med mediet. §3. Medlemmer. Som medlemmer i klubben kan optages børn/unge med skriftlig tilladelse fra forældre eller stedforældre. Som medlemmer kan endvidere optages personer med særlig interesse for filmklubarbejdet. §4. Medlemskontingent. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for 1 år ad gangen. §5. Generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen har alle optagne medlemmer. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden d. 5. juni indkaldes gennem Horsens Skolebios hjemmeside og gennem programmet. §6. Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Beretning 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 3. Indkomne forslag 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, plus 2 suppleanter 5. Valg af revisor og suppleanter 6. Eventuelt §7. Forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. §8. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. §9. Bestyrelsen. Klubbens bestyrelse består af højst 7 medlemmer + 2 suppleanter. Børn og unge kan vælges til bestyrelsen – dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand/sekretær og kasserer. Ved generalforsamling underskrives referatet af formanden og dirigenten. §10. Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj. §11. Generalforsamlingen afgør ved almindelig stemmeflerhed klubbens tilslutning til Danske Børne- og ungdomsfilmklubber (DABUF). Tilslutningen kræver overholdelse af den mellem DABUF og filmbranchen indgåede aftale om forevisning af egnede film for børn og unge, og i øvrigt overholdelse af de på DABUFs årlige generalforsamling fastsatte regler. §12. Til beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud, der skal gå til et almennyttigt formål.

Seneste nyt

Sæson 2018-2019

StjerneNYT TILBUD 

Pepsi

Menu: 2 ½ l popcorn & 0,4 l sodavand

Køb samlet 5 menuer for 175 kr.

Ved dette tilbud sparer du 50 kr.

Tilbuddet gælder kun,

Kontakt os

Anne-Mette Lund ml. kl.18-20 på tlf.: 40798942
Danske Bank reg.nr.1551 konto nr.5005730653
  Mail - klik på ikonet:

 

Læs her om Horsens Skolebio og Persondataforordningen (åbner i et nyt vindue)