Horsens Skolebio
Næste film

BIRK OG MAGNA
Fredag  20-09-2024
kl. 16.00 (105 min.)

Hvem er vi?

Horsens Skolebio er en selvstændig forening, som med tilskud fra HORSENS KOMMUNE har til formål at vise gode og spændende kvalitetsfilm til rimelige priser for børn og unge.

Man bliver medlem, når man køber et medlemskab på 5 film fra gruppe A eller B eller et abonnement til Minibio med 4 forestillinger eller Maratonarrangementer med 2 film. Forældre har også mulighed for at købe medlemskab til samme pris (dog ikke til dynemaraton). Der er skolebiopersonale til stede ved alle forestillinger.

Horsens Skolebio er medlem af den landsdækkende organisation Danske børne – og ungdomsfilmklubber (DABUF).

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Generalforsamling tirsdag d. 4. juni 2024 kl. 17.00 på Horsens Bibliotek.

Bestyrelsen består af:

 Elisabeth Bruun (formand) 

Anne-Mette Lund (kasserer)  

Birgitte Danielsen

Annette Rosenkilde (minibio) 

Marianne Wang (næstformand)

Revisor: Gregers Hartmann-Petersen

DU SKAL IKKE RINGE TIL MEGASCOPE

Ring 40798942, når du skal have fat i skolebio 


 

Vedtægter for Horsens Skolebio

§ 1. Navn. Klubbens navn er: Horsens Skolebio.

En filmklub for børn og unge.

Klubbens hjemsted er: Horsens Kommune. Megascope.

§2. Formål.

Filmklubbens formål er at samle medlemmer til forevisning af film, der er særligt egnede for børn og unge. Filmklubben arbejder for udbredelse og kendskab til film og billeder, så børn og unge aktivt og kreativt kan arbejde videre med mediet.

§3. Medlemmer.

Som medlemmer i klubben kan optages børn/unge med skriftlig tilladelse fra forældre eller stedforældre. Som medlemmer kan endvidere optages personer med særlig interesse for filmklubarbejdet.

§4. Medlemskontingent.

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for 1 år ad gangen.

§5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ret til at give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen har alle optagne medlemmer. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden d. 6. juni indkaldes gennem Horsens Skolebios hjemmeside og gennem programmet.

§6. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Beretning

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

3. Indkomne forslag

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, plus 2 suppleanter

5. Valg af revisor og suppleanter

6. Eventuelt

§7. Forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

§8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel.

§9. Bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse består af højst 7 medlemmer + 2 suppleanter.

Børn og unge kan vælges til bestyrelsen – dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand/sekretær og kasserer. Ved generalforsamling underskrives referatet af formanden og dirigenten.

§10. Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj.

§11. Generalforsamlingen afgør ved almindelig stemmeflerhed klubbens tilslutning til Danske Børne- og ungdomsfilmklubber (DABUF).

Tilslutningen kræver overholdelse af den mellem DABUF og filmbranchen indgåede aftale om forevisning af egnede film for børn og unge, og i øvrigt overholdelse af de på DABUFs årlige generalforsamling fastsatte regler.

§12. Til beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud, der skal gå til et almennyttigt formål.

Seneste nyt

Årsberetning for Horsens Skolebio 2023-2024

Kontakt os

Anne-Mette Lund ml. kl.18-20 på tlf.: 40798942

  Mail - klik på ikonet:

 

Læs her om Horsens Skolebio og Persondataforordningen (åbner i et nyt vindue)